Брошури

Коментар на Законот за заштита на личните податоци pdf (1,07 mb)
Автор: Лукас Гундерман
Коавтор: Зоран Пандев
Издавач: ДЗЛП, 2010
 
 
Прирачник за практично спроведување на Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци pdf (485 kb)
Автор: Андреј Томшиќ
Издавач: ДЗЛП, 2010
 
 
 
ПРИРАЧНИКОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО СЕКТОР - ОСИГУРУВАЊЕ [Преземи]
 
ИПА - КАТАЛОГ СО ДОКУМЕНТИ [Преземи]
 
ИПА - ПРИРАЧНИЦИ [Повеќе]
 
ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН [Преземи]
 

 

ИСТРАЖУВАЊА
 
 
Истражување на свеста кај медиумите за подобра имплементација на правото на заштита на личните податоци pdf (1,75 mb)
Поддршка во изработката на предлог стратешки документи и акциски планови, вклучувајќи истражување на свеста на медиумите за подобра имплементација на правото на заштита на личните податоци
Договор број 2010/259608
Подготвено од Верица Трајкова
Септември 2011
ИПА Програма на Европската унија
 
БРОШУРИ
 
ВОДИЧ за Родители за Instagram pdf
 
 • Ти одлучуваш pdf (937 kb)
 • Ден на заштита на личните податоци (28 јануари) pdf (649 kb)
 • Чувајте ја својата приватност pdf (1.99 mb)
е-БОНТОН
 • @бонтон - Правила за добро однесување, Скопје 2013 pdf (6 mb)
 
Објавени едукативни содржини во списанијата
„Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“, во издание на „Просветно дело“ Скопје
 

„Наш свет“, КОНКУРС, ноември 2013 [Повеќе]

„Развигор“, КОНКУРС, ноември 2013 [Повеќе]

„Другарче“, КОНКУРС, ноември 2013 [Повеќе]

„Наш свет“ - ЈАС И МОЈАТА ПРИВАТНОСТ, јануари 2014  [Повеќе]

„Другарче“ и „Развигор“ - ЛИЧЕН ПОДАТОК-ШТО Е ТОА, јануари 2014 [Повеќе]

„Другарче“ - наградени од Конкурсот „Приватноста е моја, иако сум дете“, февруари 2014 [Повеќе]

„Другарче“ - СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ, април 2014 [Повеќе]

„Развигор“ - СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ, април 2014 [Повеќе]

„Наш свет“ - ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ИНТЕРНЕТОТ, април 2014 [Повеќе]

„Наш свет“ ЗГОЛЕМИ ЈА СВОЈАТА СИГУРНОСТ НА ФЕЈСБУК“, април 2014 [Повеќе]

„Наш свет“ ЛЕТНА РОМАНСА - ЗА И ПРОТИВ, мај 2014 [Повеќе]

„Другарче“ – ПРИВАТНОСТА Е САМО МОЈА, ИАКО СУМ ДЕТЕ, мај 2014 [Повеќе]

„Другарче“ – МОЈАТА ПРИВATНОСТ НА ИНТЕРНЕТ, мај 2014 [Повеќе]

„Другарче“ - ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО ПРИВАТКО, ноември 2014 [Повеќе]

„Наш Свет “ - ЗАШТИТЕНИ НA FACEBOOK , октомври 2014 [Повеќе]

„Другарче“ - ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО ПРИВАТКО, ноември 2014 [Повеќе]

„Наш Свет“ - ЗАЧУВАЈ ЈА ПРИВАТНОСТА НА ИНТЕРНЕТ , ноември 2014 [Повеќе]

„Наш Свет “ - КУПУВАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ , декември 2014 [Повеќе]

 

 

 
ПРЕПОРАКИ
 • Препораки за Cookies pdf
 • Privacy by Design pdf (246 kb)
 • Препораки за стандарди на ИКТ во државната управа pdf (237 kb)
 • Права за заштита на личните податоци од злоупотреба pdf
 • Препораки за контролорите за заштита на личните податоци во областа на здравството pdf
 • Заштита на приватноста во здравствениот сектор pdf
 • Прeпораки за корисниците pdf
 • Препораки за провајдерите pdf
 • Вистински случки од Македонија pdf
 • Препораки за контролорите за заштита на личните податоци при вршење на видео надзор pdf
 • Совети за граѓаните како да си ги заштитат личните податоци при вршење на видео надзор pdf
АНАЛИЗИ
 • Анализа на состојбата со примена на прописите за заштита на личните податоци во областа на осигурувањето pdf
КОДЕКСИ
 • Нацрт-кодекс за заштита на приватноста на Интернет pdf  (81.1 kb)
ЗБИРКИ

 

 • Збирка на пресуди на ЕСЧП pdf

ИЗВЕШТАИ

 • Експертски извештај за пристап до судските одлуки и заштита на личните податоци во Република Македонија pdf