Адресар на вработените во ДЗЛП

Име

Презиме

Работно место

Сектор/одделение

Телефон

3230 635

3230 617

3230 790

3230 413

Ангел

Тодоровски

Раководител на Одделение за апликативен и системски софтвер

Сектор за ИКТ

Локал 007

Билјана

Волческа

Раководител на Одделение за европска интеграција, проекти и пренос на лични податоци

Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка

Локал 011

Блерим

Бајрами

Соработник за европска интеграција, проекти и пренос на лични податоци

Сектор за Европска интеграција и меѓународна соработка

Локал 003

Валентин

Фетаџокоски

Раководител на Сектор за инспекциски надзор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 017

Ѓорѓи

Рајчиноски

Инспектор за заштита на личните податоци над јавниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 021

Емилија

Гиноска

Помлад соработник за меѓународна соработка и односи со јавноста

Сектор за Европска интеграција и меѓународна соработка

Локал 002

Јасминка

Ѓеорѓиевска Анчевска

Раководител на Одделение за инспекциски надзор над јавниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 012

Ленче

Илиева

Раководител на Одделение за финансиски прашања

Одделение за финансиски прашања

Локал 005

Леонора

Кадрији

Генерален секретар  

Локал 008

Мануела

Станоевска Стоилковска

Виш инспектор за заштита на личните податоци над јавниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 013

Марјана

Планојевиќ

Инспектор за заштита на личните податоци над приватниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 014

Миленко

Маринковиќ

Самостоен референт за оперативно - логистичка поддршка за управување со човечки ресурси

Сектор за правни работи и стручно-оперативна поддршка

Локал 018

Наташа

Стојковска

Инспектор за заштита на личните податоци над јавниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 016

Сања

Николовска

Советник за нормативно правни работи

Сектор за правни работи и стручно-оперативна поддршка

Локал 017

Слободанка

Славковска

Раководител на Одделение за инспекциски надзор над приватниот сектор

Сектор за инспекциски надзор

Локал 015

Хајрета

Билибани

Помлад соработник за административно-правни работи

Сектор за правни работи и стручно-оперативна поддршка

Локал 022

Хатип

Мемети

Соработник за претставки и предлози, Одделение за нормативно - правни работи

Сектор за правни работи и стручно-оперативна поддршка

Локал 004