Адресар на вработените во AЗЛП

Име

Презиме

Работно место

Сектор/одделение

Телефон

3230 635

3230 617

3230 790

3230 413

Ангел

Тодоровски

Раководител на Сектор за информатичка и логистичка поддршка

Сектор за ИКТ

Локал 007

Блерим

Бајрами

Советник за меѓународна соработка

Сектор за меѓународна соработка и односи со јавноста, Одделение за меѓународна соработка и европска интеграција

Локал 003

Валентин

Фетаџокоски

Раководител на Сектор за супервизија – главен супервизор

Сектор за супервизија

Локал 017

Емилија

Гиноска

Помлад соработник за односи со јавноста

Сектор за меѓународна соработка и односи со јавноста, Одделение за советување и односи со јавноста

Локал 002

Ибраим

Цури

Самостоен референт – доставувач

Сектор за информатичка и логистичка поддршка, Одделение за логистичка поддршка

 

Ивица

Стојановски

Хигиеничар

Сектор за информатичка и логистичка поддршка, Одделение за логистичка поддршка

 

Јасминка

Ѓеорѓиевска Анчевска

Раководител на Одделение за супервизија над јавниот сектор – виш супервизор

Сектор за супервизија, Одделение за супервизија над јавниот сектор

Локал 012

Ленче

Илиева

Раководител на Одделение за финансиски прашања

Одделение за финансиски прашања

Локал 005

Леонора

Кадрији

Генерален секретар

 

Локал 008

Мануела

Станоевска Стоилковска

Раководител на Одделение за нарушување на безбедноста и повреди на правото за заштита на личните податоци – виш супервизор

Сектор за супервизија, Одделение за нарушување на безбедноста и повреди на правото за заштита на личните податоци

Локал 013

Миленко

Маринковиќ

Помлад соработник за управување со човечки ресурси

Сектор за правни и општи работи, Одделение за административно-правни и општи работи

Локал 018

м-р Наташа

Стојковска

Советник – самостоен супервизор

Сектор за супервизија, Одделение за супервизија над приватниот сектор

Локал 016

Сања

Николовска

Раководител на Одделение за усогласеност

Сектор за правни и општи работи, Одделение за усогласеност

Локал 017

Слободанка

Славковска

Раководител на Одделение за супервизија над приватниот сектор - виш супервизор

Сектор за супервизија, Одделение за супервизија над приватниот сектор

Локал 015

Снежана

Блажевска

Домаќин

Сектор за информатичка и логистичка поддршка, Одделение за логистичка поддршка

 

Хајрета

Билибани

Помлад соработник за правни работи

Сектор за правни и општи работи, Одделение за усогласеност

Локал 022

Хатип

Мемети

Советник за општи работи

Сектор за правни и општи работи, Одделение за административно-правни и општи работи

Локал 004