Анализа на состојбата на примена на прописите за заштита на личните податоци во општините

Агенцијата за заштита на личните податоци изработи Извештај од направена анализа на состојбите од примената на прописите за заштита на личните податоци во единиците на локалната самоуправа. Анализата во целост е достапна на следниот линк.