Годишен извештај за работата на ДЗЛП за 2019 година

Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер Алиу на 31.03.2020 година го достави до Собранието на Република Северна Македонија Годишниот извештај за работата на ДЗЛП за 2019 година.