Дирекцијата за заштита на личните податоци објавува Интерен оглас број 04-1938/2 за унапредување на административни службеници

Понеделник, Ноември 20, 2017

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/15), Дирекцијата за заштита на личните податоци објавува Интерен оглас број 04-1938/2 за унапредување на административни службеници.

Интерен оглас број 04-1938/2 - Преземи

Пријава по интерен оглас - Преземи