Донесени годишните прогарми за работа на Агенцијата

Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе:

  • Годишна програма за супервизија за 2022 година [Преземи]
  • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2022 година [Преземи]
  • Програма за работа на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2022 година [Преземи]