Донесен Планот за јавни набавки за 2018 година

Четврток, Јануари 25, 2018

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци на 22.01.2018 година го донесе Годишниот план за јавни набки за 2018 година.