Интерен оглас бр. 03/2020

Четврток, Декември 17, 2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 11/2015 и 35/2018), Агенцијата за заштита на личните податоци објавува Интерен оглас бр. 03/2020 за унапредување на еден административен службеник во Агенцијата.