Меѓународна судска пракса и тематски документи

Следете ги европските практики и искуства преку одлуките на Судот на правдата на ЕУ и Европскиот суд за човекови права, како и тематските документи на Работната група 29 на ЕК.

  1. Одлуки на Судот на правдата на ЕУ и Европскиот суд за човекови права
  2. Тематски документи на Европскиот одбор за заштита на личните податоци
  3. Тематски документи на Работна група 29
  4. Тематски документи на Европскиот супервизор за заштита на личните податоци