Меѓународна судска пракса и тематски документи

Следете ги европските практики и искуства преку одлуките на Судот на правдата на ЕУ и Европскиот суд за човекови права, како и тематските документи на Работната група 29 на ЕК.

  1. Одлуки на Судот на правдата на ЕУ и Европскиот суд за човекови права
  2. Тематски документи на Работна група 29