Мултимедиа

Едукативно видео за правата на субјектите на лични податоци - Повеќе

Реклама за правото на пристап до личните податоци - Повеќе

 

Едукативно видео за видео надзор - Повеќе

Едукативно видео за техничките и организациски мерки - Повеќе

Едукативно видео за улогата и задачите на офицерот за заштита на личните податоци - Повеќе

 

Препораки за младите за безбедно користење на Интернет и социјалните мрежи - Повеќе

 

Галерија - 16.11.2017 „Промоција на спотот за правото на пристап на субјектите на лични податоци и Платформата за размена на информации со контролорите и граѓаните“

Галерија - 03, 04, 05 и 09.10.2017 „Јавни дебати за новиот Закон за заштита на лични податоци“

Галерија - 19 и 20.09.2017 „Обука за вработените во Министерството за внатрешни работи

Галерија - 14.09.2017 „Обука за заштита на личните податоци за време на изборни кампањи

Галерија - 05.04.2017 „Обука за вработените во јавните обвинителства на Република Македонија