Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци

На 31 октомври 2016 година започна да се спроведува проектот „Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци”.

Во рамки на проектот ќе се набави ИКТ опрема (хардвер и софтвер) за да се модернизира работата на Дирекцијата за заштита на личните податоци и да се подобрат е-услугите кон граѓаните и контролорите на личните податоци.

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија во рамки на ИПА ТАИБ 2012 програмата, а ќе се имплементира во период од 7 месеци од страна на Ассеко ДООЕЛ Скопје.


Времетраење: 31 октомври 2016 – 30 мај 2017

Вкупен буџет: 246.900 евра

ИПА: 185.175 евра


Одговорно лице за контакт од проектот: Долорес Ананиева, проект менаџер од Ассеко ДООЕЛ Скопје.

Одговорно лице за контакт од ДЗЛП: Слободанка Славковска, виш програмски службеник за ИПА компонента 1 во Дирекцијата за заштита на личните податоци и Ангел Тодоровски, контакт лице.

 


Платформа за размена на информации со контролорите и граѓаните - Повеќе

Леток за Платформата за размена на информации со контролорите и граѓаните - Преземи