Обрасци

 1. Основна листа за проверка на контролортите при спроведување на редовен инспекциски надзор [Опција 1 и Опција 2] и Насоки за пополнување на основната листа на проверка за обработката на личните податоци (Повеќе)
 2. Извештај од извршена (внатрешна или надворешна) контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура [Преземи]
 3. Барање за добивање на одобрение за обработка на матичен број на субјектот на лични податоци [Преземи]
 4. Барање за добивање на одобрение за обработка на податоци во врска со расното или етничко потекло на субјектот на лични податоци [Преземи]
 5. Барање за добивање на одобрение за обработка на генетски податоци [Преземи]
 6. Барање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци [Преземи]
 7. Барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци [Преземи]
 8. Пријава за пренос на лични податоци во други држави [Преземи]
 9. Барање за бришење на креиран лажен профил [Преземи]
 10. Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП [Преземи]
 11. Обрасци наменети за офицерите за заштита на лични податоци - Повеќе