Обрасци

  1. Основна листа за проверка на контролортите при спроведување на редовен инспекциски надзор [Повеќе] и Насоки за пополнување на основната листа на проверка за обработката на личните податоци (Повеќе)
  2. Извештај од извршена (внатрешна или надворешна) контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура [Преземи]
  3. Барање за добивање на одобрение за обработка на матичен број на субјектот на лични податоци [Преземи]
  4. Барање за добивање на одобрение за обработка на податоци во врска со расното или етничко потекло на субјектот на лични податоци [Преземи]
  5. Барање за добивање на одобрение за обработка на генетски податоци [Преземи]
  6. Барање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци [Преземи]
  7. Барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци [Преземи]
  8. Барање за бришење на креиран лажен профил [Преземи]
  9. Известување за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП [Преземи]
  10. Обрасци наменети за офицерите за заштита на лични податоци - Повеќе