Обука за заштита на личните податоци 07.10.2020 година

На 07.10.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци се одржа oбука за заштита на личните податоци.

На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно новиот Закон за заштита на личните податоци.