Обука за промоција на правото на заштита на личните податоци и правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

На 18.09.2017 ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци и Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер организираше обука за промоција на правото на заштита на личните податоци и правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. На обуката присуствуваа претставници на Министерството за образование, Министерството за правда и нивните органи во состав.