Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци

На 14.11.2018 година (среда) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, социјала, фармација, локална самоуправа...). За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите на збирки на лични податоци, како и обврските на офицерите за заштита на личните податоци. На обуката беше објаснета постапката на регистрирањето на контролорите во Централниот регистар на збирки на лични податоци и пријавувањето на збирките на лични податоци. Исто така, беа разработени и одредбите од Законот за заштита на личните податоци кои се однесуваат на видео надзорот и одредбите од Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор, како и одредбите кои се однесуваат на техничките и организациските мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.