Обука - КИБС АД Скопје

На 12.03.2018 година во просториите на КИБС АД Скопје се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на КИБС АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на личните податоци.“