Обука - Пивара АД Скопје

На 28.02.2018 година и 20.03.2018 година во просториите на Пивара АД Скопје се одржаа две обуки за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменети за претставници на Пивара АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на личните податоци.“