Огласи за јавни набавки

01-2018 - Набавка на услуги за резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година - Повеќе

02-2018 - Набавка на телекомуникациски услуги во мобилната телефонија за период од 2 (две) години  - Повеќе

03-2018 - Набавка на канцелариски материјали за период од 1 (една) година  - Повеќе

04-2018 - Набавка на услуги за осигурување за период од 1 (една) година - Повеќе

05-2018 - Набавка на услуги за печатење за период од една година - Повеќе

 

2015

Јавна набавка на услуга за одржување и сервисирање на информатичка опрема за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуга за одржување и сервисирање на информатичка опрема за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуги за редовно превентивно и адаптивно одржување на софтвери за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуги за резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Јавна набавка на услуга за изнајмување и одржување на 2 (два) нови мултифункциски уреди и 1 (еден ) нов колор мултифункциски уред со вклучени тонери за период од 2 (две) години за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка на кетеринг услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Јавна набавка на печатарски услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните за период од една (1) година

2014

Јавна набавка и монтажа на канцелариски мебел за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка на потполно каско осигурување на моторни возила, осигурување од пожар и некои други опасности на опремата (без компјутери и компјутерска опрема), осигурување на компјутери и компјутерска опрема и осигурување на книги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка за сервисирање на службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци со вклучени резервни делови и гуми за период од две (2) година

Јавна набавка и монтажа на канцелариски мебел за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Jавна набавка на канцелариски и потрошен материјали и канцелариска опрема за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Jавна набавка за сервисирање на службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци со вклучени резервни делови и гуми за период од две (2) година

Јавна набавка на телекомуникациски услуги во фиксна телефонија, несиметричени и симетричен интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 2 (две) години

Jавна набавка на канцелариски и потрошен материјали и канцелариска опрема за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Јавна набавка на средства за одржување на хигиена и производи од пластика за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Јавна набавка на услуги од авторска агенција за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка е набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) за службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка за кетеринг услуги (испорака на храна и пијалаци) за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци при спроведување на обуки за заштита на личните податоци за заинтересираните контролори и обработувачи на лични податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуги на акредитирано сертификационо тело за сертификација на системот за управување со квалитет според меѓународниот стандард ISO 9001:2008 во Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка за кетеринг услуги (испорака на храна и пијалаци) за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци при спроведување на обуки за заштита на личните податоци за заинтересираните контролори и обработувачи на лични податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуга за чистење и одржување на хигиена во деловните, санитарните простории и балконот на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1(една) година

Јавна набавка за редовно постгарантно одржување на апликативните софтвери на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка на телекомуникациски услуги во мобилната телефонија период од 2 (две) години за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Jавна набавка на средства за одржување на хигиена и производи од пластика за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Набавка на услуги за резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од 1 (една) година

Јавна набавка за кетеринг услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка на услуги на агенција за организација на меѓународни конференции во 2014 година за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка на печатарски услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година


2013

Јавна набавка за потполно каско осигурување на моторни возила, осигурување од пожар и некои други опасности на опрема (без компјутери и компјутерска опрема), осигурување на компјутери и компјутерска опрема за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка за сервисирање на службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци со вклучени резервни делови и гуми за период од една (1) година

Јавна набавка на телекомуникациски услуги во фиксна телефонија и интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка е набавка на дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)) за службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Јавна набавка на услуги од авторска агенција за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка се канцелариски материјали за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на телекомуникациски услуги во фиксна телефонија и интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на телекомуникациски услуги во фиксна телефонија и интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавнa набавка се кетеринг услуги (испорака на храна и пијалаци) за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци при спроведување на обуки за заштита на личните податоци за заинтересираните контролори и обработувачи на лични податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на симетричен интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на интернет пристап за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на телекомуникациски услуги во фиксна телефонија за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Jавна набавка на услуга за чистење и одржување на хигиена во деловните, санитарните простори и балконот на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на средства за одржување на хигиена и производи од пластика за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Jавна набавка и монтажа на венецијанер ролетни за просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Јавна набавка и монтажа на венецијанер ролетни за просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Jавна набавка на консултантски услуги за имплементација на Системот за управување со квалитет согласно барањата на меѓународниот стандард EN ISO 9001:2008 во Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Услуга за изнајмување и одржување на 2 (два) нови мултифункциски уреди со вклучени тонери за период од 2 (две) години за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци


2012-2011

Моторни возила

Опрема

Информатичка и видео опрема

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за доделување на договор за јавна набавка за услуга за одржување на хигиена во ДЗЛП [Преземи]

Барање за прибирање на понуди за набавка на кетеринг услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци при спроведување на обуки за заштита на личните податоци за заинтересираните контролори и обработувачи на лични податоци [Преземи]

Информациски систем (софтвер) за инспекциски надзор за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на промотивен, канцелариски и друг материјал, негова припрема и печатење за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Барање за прибирање на понуди за набавка на канцелариски материјали, тонери и кертриџи за потребите на Дирекцијата за Заштита на Личните Податоци за период од една (1) година

Барање за прибирање на понуди со објава на оглас за јавна набавка, испорака и монтажа на канцелариски мебел за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Барање за прибирање на понуди за набавка на дизел гориво еуродизел БС (D-E V) за службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година поедноставена тендерска документација [Преземи]

Барање за прибирање на понуди за набавка на дигитални телефонски линии, интернет пристап и дигитална телевизија за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година [Преземи]

Барање за прибирање на понуди за набавка на канцелариски материјали, тонери и кертриџи за потребите на Дирекцијата за заштита на лични податоци за период од една (1) година [Преземи]

Барање за прибирање на понуди за јавна набавка на промотивен, канцелариски и друг материјал, негова припрема и печатење за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на средства за одржување на хигиена и производи од пластика за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на услуга за преместување на мебел и набавка и монтажа на ламинатен под во деловните простории на Дирекцијата за заштита на личните податоци

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на услуга за обука за водечки ревизор за ISMS (Information Security Management System) според стандардот ISO 27001 за вработените во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на услуга за курс по деловен англиски јазик и конверзација за вработените во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на потполно каско осигурување на моторни возила со дополнително осигурување на лица, осигурување од пожар и некои други опасности, осигурување на компјутери и компјутерска опрема и осигурување на стакло о д кршење за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за набавка на услуга за изработка на комплетна веб страница, изработка на CMS и имплементирање на новиот дизајн на друга постоечка страница (централен регистар на збирки на лични податоци) за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]

Барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за испорака на апарат за топли напитоци, негово полнење и одржување за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за период од една (1) година [Преземи]

Софтверски пакети и информациски системи

Авионски билети и хотелско сместување

Мобилни телекомуникациски услуги


СООПШТЕНИЈА

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 01.02.2011 донесе Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка на услуга за одржување на хигиена во деловните простории.

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 18.02.2011 донесе Одлука за отпочнување на постапката за доделување на договор за јавна набавка на услуга за одржување на хигиена во деловните простории.

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 22.03.2011 донесе Одлука за поништување на набавката на кетеринг услуги за потребите на Дирекцијата за заштита на личните податоци за заинтересираните контролори и обработувачи на лични податоци.

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 01.04.2011 година донесе Одлука за поништување на набавката на промотивен, канцелариски и друг материјал, негова припрема и печатење.

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 01.04.2011 година донесе Одлука за поништување на набавката на канцелариски материјали, тонери и кертриџи за период од една (1) година.

Дирекцијата за заштита на личните податоци на 13.04.2011 година донесе Одлука за поништување на набавката на услуга за курс по деловен англиски јазик и конверзација за вработените во Дирекцијата за заштита на личните податоци.