Одлука за определување на висината на трошоците за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи

Понеделник, Јануари 15, 2018

На 28.12.2017 година, директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе Одлука за определување на висината на трошоците за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи. Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.5/18, а истата ќе се применува од 01.02.2018 година.