Права и обврски што произлегуваат од прописите за заштита на личните податоци

Специфичноста на прописите за заштита на лични податоци се состои во тоа што за субјектите на лични податоци (поединците) се предвидуваат исклучиво права, а за контролорот (компаниите, институциите, државните органи и сл.) исклучиво обврски.

  1. Права на субјектите на лични податоци - Повеќе
  2. Обврски на контролорот - Повеќе
  3. Нова обврска - Известување за нарушување на безбедноста на личните податоците - Повеќе