Правилник за безбедност на обработката на личните податоци

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за безбедност на обработката на личните податоци, објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20).