Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор, објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20).