Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот и извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот и извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор, објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20).