Предлог Закон за заштита на личните податоци

Среда, Јули 11, 2018

На 29.06.2018 година Диркцијата за заштита на личните податоци достави предлог Закон за заштита на личните податоци до Министерство за правда кој е усогласен со Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот на Европската Унија за заштита за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на овие податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (Општа регулатива за заштита на личните податоци).