Промоција на спотот за правото на пристап на субјектите на лични податоци и Платформата за размена на информации со контролорите и граѓаните