Собранието на Република Македонија го разгледа Годишниот извештај на ДЗЛП за 2016 година