Усвоен Водич 1/2018 за сертификација и утврдување на критериуми за сертификација во согласност со членовите 42 и 43 од Регулативата 2016/679