Усвоен Водич 2/2018 за отстапувањата од член 49 според Регулативата 2016/679

Европскиот одбор за заштита на личните податоци на 25 мај 2018 година усвои Водич 2/2018 за отстапувањата од член 49 според Регулативата 2016/679.