Усвоен Водич 3/2019 за обработка на лични податоци преку видео уреди

 Европскиот одбор за заштита на личните податоци на 29  јануари 2020 усвои Водич 3/2019 за обработка на лични податоци преку видео уреди.