Закони

  1. Закон за заштита на личните податоци - Консолидиран текст, 2016 година [Преземи]
  2. Закон за заштита на личните податоци - Интерен пречистен текст на ДЗЛП, 2015 година [Преземи]
  3. Закон за заштита на личните податоци - Интерен пречистен текст на ДЗЛП, 2012 година [Преземи]
  4. Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]
  5. Закон за изменување и дополнување на Закон за заштита на лични податоци(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]
  6. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10) [Преземи]
  7. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) [Преземи]
  8. Закон за дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/11) [Преземи]
  9. Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]
  10. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]