Закони

 1. Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20) - Преземи
 2. Закон за заштита на личните податоци - Консолидиран текст, 2018 година [Преземи]
 3. Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]
 4. Закон за изменување и дополнување на закон за заштита на лични податоци(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]
 5. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10) [Преземи]
 6. Закон за дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/11) [Преземи]
 7. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/14) [Преземи]
 8. Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/15) [Преземи]
 9. Закон за дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16) [Преземи]
 10. Закон за изменување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) [Преземи]
 11. Закон за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматската обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничен пренос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) [Преземи]
 12. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05) [Преземи]
 13. Закон за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) [Преземи]