Е - Форум

Е-форумот Ви овозможува навремено информирање за новините во областа на заштитата на личните податоци, а воедно и континуирана меѓусебна комуникација. Секој од Вас може да креира нови теми за актуелни прашања, по што ќе се  разменуваат мислења и искуства во врска со конкретна тема. Комуникацијата може да се остварува на општо, но и на секторско ниво.

Влез во Е-форумот

Доколку имате какви било проблеми со регистрацијата и најва на Е-форумот Ве молиме контактирајте ја Леонора Кадрији, советник за апликативна и техничка поддршка тел. +389 (2) 3230 635 локал 008 или на е-маил leonora.kadriji@privacy.mk