Годишни програми

2022

 • Годишна програма за супервизија за 2022 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2022 година [Преземи]
 • Програма за работа на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2022 година [Преземи
 • Годишен план за јавни набавки за 2022 година [Преземи]

2021

 • Годишна програма за супервизија за 2021 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2021 година  [Преземи]
 • Програма за работа на Агенцијата за заштита на личните податоци за 2021 година [Преземи]
 • Годишен план за јавни набавки за 2021 година [Преземи]

2020

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2020 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2020 година  [Преземи]

2019

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2019 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2019 година  [Преземи]
 • Годишен план за јавни набавки за 2019 година [Преземи]

2018

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2018 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи за 2018 година  [Преземи]

2017

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2017 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи 2017 година [Преземи]

2016

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2016 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи 2016 година [Преземи]

2015

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2015 година [Преземи]
 • Програма за работа на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2015 година [Преземи]
 • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи 2015 година [Преземи]

2014

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2014 година [Преземи]
 • Програма за работа на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2014 година[Преземи]
 • Годишна програма за обука на контролори и обработувачи 2014 година [Преземи]

2013

 • Програма за работа на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2013 година [Преземи]
 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2013 година [Преземи]
 • Годишна програма за обука на контролори и обработувачи 2013 година [Преземи]

2012

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2012 [Преземи]
 • Годишна програма за работа на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2012 [Преземи]
 • Годишна програма за обука на контролори и обработувачи 2012 година [Преземи]

2011

 • Програма за работа и инспекциски надзор на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011 година [Преземи]
 • Годишна програма за обука на контролори на збирки на лични податоци и обработувачи 2011 година [Преземи]

2010

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2010 [Преземи]
 • Годишна програма за обука на контролори на збирки на лични податоци и обработувачи 2010 година [Преземи]

2009

 • Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор за 2009 [Преземи]
 • Годишна програма за измени на Годишната програма вршење на инспекцискиот надзор за 2009 [Преземи]