Интерни прописи на АЗЛП

 1. Политика на квалитет [Преземи]
 2. Прирачник за интегриран систем за управување ISO 9001:2015-ISO 27001:2013 [Преземи]
 3. Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 5. Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 6. Буџет за 2018 година [Преземи]
 7. Одлука за формата и содржината на Иницијативата за вршење инспекциски надзор [Преземи]
 8. Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 9. Програма за волонтирање во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 10. Програма за дополнување на Програмата за волонтирање во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 11. Програма за спроведување на практична настава за студенти во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 12. Процедура за набавка на стоки и услуги со проценета вредност до 5000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ со објавување на оглас во ЕСЈН [Преземи]
 13. Стратегија за развој на заштитата на личните податоци во Република Македонија за период 2012-2016 година со Акциски план за нејзино спроведување [Преземи]
 14. Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци 2012-2016 [Преземи]
 15. Упатство за внатрешен ред во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 16. Упатство за начинот на користење на службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 17. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на користење на службените моторни возила на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 18. Упатство за начинот на користење на Софтверот за инспекциски надзор [Преземи]
 19. Упатство за начинот на користење, чување, одржување и евиденција на движните ствари на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 20. Упатство за начинот на комуникација и консултација со Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 21. Упатство за начинот на управување со процесот на стручно оспособување и усовршување [Преземи]
 22. Упатство за регистрирање на контролори [Преземи]
 23. Упатство за видот, начинот на изработка, користење и чување на класифицираните информации во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 24. Упатство за начинот на користење на библиотеката на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи] и Библиотека на Дирекцијата за заштита на личните податоци  [Преземи]
 25. Упатство за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролорите и обработувачите 2012 година [Преземи]
 26. Упатство за дополнување на упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролори и обработувачи [Преземи]
 27. Упатство за начинот на распоредување и пристапување до просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 28. Упатство за постапки при загрозеност на безбедноста на класифицираните информации во Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 29. Упатство за внатрешни работни процедури за имплементација на проекти од крајните приматели / корисници од ИПА компонента I [Преземи]
 30. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на користење, чување, одржување и евиденција на движните ствари на Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 31. Упатство за начинот на комуникација и консултација со Дирекцијата за заштита на личните податоци [Преземи]
 32. Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Дирекцијата за заштита на личните податоци. Вон сила.
 33. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Дирекцијата за заштита на личните податоци. Вон сила.