Лица задолжени за неправилности и за прием на пријави од укажувачи

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ДЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се определува м-р Наташа Стојковска, вработена во Дирекцијата за заштита на личните податоци на работно место инспектор за заштита на личните податоци во јавниот сектор со звање помлад соработник, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Дирекцијата за заштита на личните податоци, а со цел да се спречи ризикот од неправилности и измами и преземање на дејства против неправилностите и измамите.

Контакт информации:

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

e-mail: natasa.stojkovska@privacy.mk

тел/факс +389 2 3230 635

 

Лице за прием на пријави од укажувачи во ДЗЛП

Игор Кузевски, генерален секретар

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

тел: +389 2 3230 635 и +389 75 316 679

igor.kuzevski@privacy.mk