Лице задолжено за неправилности

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ДЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се определува м-р Наташа Стојковска, вработена во Дирекцијата за заштита на личните податоци на работно место инспектор за заштита на личните податоци во јавниот сектор со звање помлад соработник, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Дирекцијата за заштита на личните податоци, а со цел да се спречи ризикот од неправилности и измами и преземање на дејства против неправилностите и измамите.

Контакт информации:

Адреса: бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

e-mail: natasa.stojkovska@privacy.mk

тел/факс +389 2 3230 635