Лица задолжени за неправилности и за прием на пријави од укажувачи

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ДЗЛП

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се назначува aдминистративниот службеник, Сања Николовска, распоредена на работното место советник за нормативно - правни работи во Одделението за нормативно - правни работи во Сектор за правни работи и стручно - оперативна поддршка во Дирекцијата за заштита на личните податоци, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Контакт информации:

бул. „Гоце Делчев“ бр.18, 1000 Скопје

e-mail: sanja.nikolovska@privacy.mk

тел +389 2 3230 635 лок.017

 

Лица за прием на пријави од укажувачи во ДЗЛП

Согласно одредбите на Законот за заштита на укажувачи и одредбите од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, административните службеници Игор Кузевски и Јасминка Ѓеоргиевска Анчевска, за овластени лица за прием на пријави од укажувачи во Дирекцијата за заштита на личните податоци, а административниот службеник Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска е определен и за одговорно лице за сумирање на податоци и изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи.

 

Контакт информации:

Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за инспекциски надзор над јавниот сектор

Дирекција за заштита на личните податоци

Бул. „Гоце Делчев” бр.18, 1000 Скопје

Тел:тел +389 2 3230 635 лок.012

Е-маил: jasminka.ancevska@privacy.mk