Сите вести од ДЗЛП

28.07.2017 - 09:45

На 20ти и 21ви јули 2017, инспекторите за заштита на личните податоци остварија средба со претставниците на Словенскиот национален орган за заштита на личните податоци во Љубљана.

28.07.2017 - 09:33

Во насока на исполнување на активноста А6.3 – Спроведување на заеднички инспекциски надзори од проектните задачи на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци”, на 17ти и 18ти јули 2017 беше организирана посета на инспекторите за заштита на личните податоци на Унгарскиот национален орган за инф

12.07.2017 - 08:51

Еден од очекуваните резултати од ЕУ проектот Поддршка за пристап до правото за заштита на лични податоци” е подобрување на меѓународната соработка на Дирекцијата за заштита на лични податоци.

04.07.2017 - 09:33

Дирекцијата за заштита на личните податоци и ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци” во насока на промоција на активноста бр.5.2 од Проектните задачи и прослава на 12-тиот роденден на ДЗЛП организираа

08.06.2017 - 18:58

На 07.06.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, енергетика...).

22.05.2017 - 16:28

ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, започна со спроведување на обуки на тема: „Промоција на правото за заштита на личните податоци и правото за пристап до информации од јавен карактер“.

17.05.2017 - 15:01

На 17.05.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии...).

17.05.2017 - 09:16

Во рамките на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, на 16.05.2017 во просториите на ДЗЛП, беше одржан состанок со претставници од медиумите и државните институции на тема „Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци 2017-2022 и предлози за нејзино подобрување“.

09.05.2017 - 13:54

На 09.05.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставниците на Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје.

Pages