Сите вести од АЗЛП

04.08.2020 - 14:39

Со цел обезбедување на транспарентност во работењето и запознавање на јавноста со актуелните случувања поврзани со инцидентот што се случи на 15.07.2020 година на веб страниците на Државната изборна комисија (во натамошниот текст: ДИК), Ве информираме дека на 29 јули 2020 година Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: АЗ

22.07.2020 - 15:45

На 22.07.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за заштита на личните податоци.

На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно новиот Закон за заштита на личните податоци.

09.07.2020 - 18:21

На 09.07.2020 година во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци се одржа „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите согласно новиот Закон за заштита на личните податоци.

24.06.2020 - 17:20

Агенцијата за заштита на личните податоци по кратка пауза поради настаната ситуација со Корона вирусот, на 24.06.2020 година отпочна со спроведување на обуки за заштита на личните податоци согласно новиот Закон за заштита на личните податоци кој беше донесен од страна на Собранието на Република Северна Македонија во февруари оваа година

12.05.2020 - 17:30

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за безбедност на обработката на личните податоци, објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20).

12.05.2020 - 17:29

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор, објавен во („Службен весник на Република Северна Македониј

Pages