Сите вести од ДЗЛП

12.05.2020 - 17:30

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за безбедност на обработката на личните податоци, објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20).

12.05.2020 - 17:29

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор, објавен во („Службен весник на Република Северна Македониј

12.05.2020 - 17:18

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за формата и содржината на службената легитимација и за начинот на нејзиното издавање и одземање, објавен во („Службен весник на Република Северна М

12.05.2020 - 17:16

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за процесот на проценка на влијанието на заштитата на личните податоци, објавен во („Службен весник на Република Северна М

12.05.2020 - 17:12

На 11 мај 2020 година, директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци, објавен во („Службен весник на Република Север

Pages