Сите вести од ДЗЛП

31.05.2019 - 11:36

Во периодот од 26 до 28 мај, 2019 година, претставници на Дирекцијата за заштита на личните податоци учествуваа на третиот состанок на „Инцијативата 20i7“, кој се одржа во Будва, Црна Гора.

21.05.2019 - 09:39

На 15.05.2019 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (градежништво, сообраќај, туризам, ИТ, правосудство...).

25.04.2019 - 13:06

На 24.04.2019 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (градежништво, игри на среќа, трговија, државни органи, социјална заштита...).

22.04.2019 - 12:57

На 17.04.2019 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, туризам и угостителство, правосудство, социјална заштита...).

03.04.2019 - 09:31

На 06 март 2019 година директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци г. Горан Трајковски го достави до Собранието на Република Македонија Годишниот извештај за работењето на Дирекцијата за 2018 година.

13.03.2019 - 15:34

На 13.03.2019 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, туризам и угостителство, локална самоуправа, градежништво...).

22.02.2019 - 09:06

На 20.02.2019 година во просториите на Министерство за одбрана - Центар за обуки ,,Јозеф Крузел“ Аеродром Скопје - Комисијата за обуки на Дирекцијата за заштита на личните податоци спроведе Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци.

19.02.2019 - 11:47

На 13.02.2019 година) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, образование, здравство, градежништво...).

Pages