Сите вести од АЗЛП

28.10.2021 - 13:15

Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на фреквенцијата на поднесени барања и претставки кои се однесуваат на рокот на чување на личните податоци за субјектите на личните податоци – клиенти физички лица, со кои се воспоставува, или има вос

26.10.2021 - 13:40

На 26.10.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана и застапувана од директорот Imer Aliu и Министерството за економија, застапувано од министерот Kreshnik Bekteshi потпишаа Меморандум за соработка.

Pages