Сите вести од ДЗЛП

28.01.2019 - 11:11

Денес, се одбележува 28 јануари - Светски ден на приватноста, односно денот на заштитата на личните податоци. По тој повод, имајќи ги предвид анализите на Дирекцијата за заштита на личните податоци кои покажуваат дека сѐ повеќе граѓани на Република Македонија своите активности ги остваруваат преку интернет сервиси и услуги (како што се на пример:

17.01.2019 - 07:43

На 16.01.2019 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, игри на среќа, локална самоуправа, здравство, градежништво...).

15.01.2019 - 10:11

Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ објави 8 водичи наменети за граѓаните и контролорите на следниве теми:

15.01.2019 - 10:06

Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ изработи Коментар/толкување на нацрт- Законот за заштита на личните податоци со цел да овозможи усогласено толкување на новите правила во областа на заштитата на личните податоци откога ќе стапи во сила новиот Закон за заштита на личните податоци.

15.01.2019 - 10:01

Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП) донесе Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци (2018-2023) во која е претставена комуникациската политика, принципите и пристапот на ДЗЛП кон јавноста и засегнатата публика. Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци (2018-2023) е изработена во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“.

20.12.2018 - 08:27

На 19.12.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, игри на среќа, обезбедување, здравство...).

14.11.2018 - 13:42

На 14.11.2018 година (среда) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, социјала, фармација, локална самоуправа...).

05.11.2018 - 14:13

Претставници на Дирекцијата за заштита на личните податоци учествуваа на 40-та меѓународна конференција за заштита на личните податоци и комисионери за приватност која се одржа од 22-26.10.2018 година.

12.10.2018 - 09:10

На 10.10.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (финансии, испитни центри, фармација, ИТ...).

13.09.2018 - 13:05

На 12.09.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (трговија, финансии, образование, сообраќај...).

Pages