Сите вести од ДЗЛП

21.03.2018 - 13:25

На 28.02.2018 година и 20.03.2018 година во просториите на Пивара АД Скопје се одржаа две обуки за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменети за претставници на Пивара АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на ли

21.03.2018 - 13:19

На 12.03.2018 година во просториите на КИБС АД Скопје се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на КИБС АД Скопје, на тема: ,,Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR - General Data Protection Regulation) и предлог Закон за заштита на личните подато

06.03.2018 - 13:09

На 26.02.2018 година во просториите на Министерство за одбрана -Центар за обуки ,,Јозеф Крузел“ Аеродром Скопје - Комисијата за обуки на Дирекцијата за заштита на личните податоци спроведе Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци.

01.03.2018 - 14:10

На 21.02.2018 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа „Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци“. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование, трговија, здравство, правосудство...).

19.02.2018 - 20:52

Во насока на јакнење на свеста помеѓу контролорите и граѓаните за правото на заштита на личните податоци, Дирекција за заштита на личните податоци во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ промовираше постери за: правото на пристап до личните податоци, техничките и организациски мерки за заштита и тајност на личните податоци, задачите и компетенциите на офицерите за заштита на личните податоци, правилата за начинот на вршење на видео надзор и заштитата на личните податоци и приватноста на младите.

15.02.2018 - 13:16

Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ го промовира видеото за правото на заштита на личните податоци и приватноста на младите

01.02.2018 - 12:15

На 28 јануари, Европската унија го прославува Европскиот ден за заштита на лични податоци. Истиот оваа година беше одбележан на 29 јануари, во организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци и проектот: ,,Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, кога воедно и официјално беше затворен ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“.

31.01.2018 - 15:48

По повод Европскиот ден на заштита на личните податоци, Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ промовира три едукативни видеа наменети за граѓаните, контролорите и офицерите за заштита на лични податоци.

30.01.2018 - 12:44

На 30.01.2018 година  во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставници на ЈП ,,Службен весник на Р. Македонија“.

17.01.2018 - 16:00

На 17.01.2018 година (среда) во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, детска заштита...).

Pages