Сите вести од ДЗЛП

08.06.2017 - 18:58

На 07.06.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, енергетика...).

22.05.2017 - 16:28

ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, започна со спроведување на обуки на тема: „Промоција на правото за заштита на личните податоци и правото за пристап до информации од јавен карактер“.

17.05.2017 - 15:01

На 17.05.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии...).

17.05.2017 - 09:16

Во рамките на ЕУ проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, на 16.05.2017 во просториите на ДЗЛП, беше одржан состанок со претставници од медиумите и државните институции на тема „Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци 2017-2022 и предлози за нејзино подобрување“.

09.05.2017 - 13:54

На 09.05.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставниците на Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје.

03.05.2017 - 15:11

Во рамките на ЕУ Проектот “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, започна со проектната активност спроведување на ИСО стандардите за информатичка безбедност за вработените на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Воведната обука за ИСО 27001 се одржа на 28.04.2017.

28.04.2017 - 22:44

ЕУ проектот  “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци”, започна со организација на обуки на тема: „Промоција на правото за заштита на личните податоци и правото за пристап до информации од јавен карактер“.

12.04.2017 - 21:15

На 12.04.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци. На обуката присуствуваа претставници на контролори од различни области (образование,  трговија, финансии...).

06.04.2017 - 12:06

ЕУ проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци“ во соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци на 05.04.2017 во СЕП-Секретаријат за европски прашања организираше обука за претставници на јавните обвинителства во Република Македонија.

27.03.2017 - 10:25

На 24.03.2017 година во просториите на Дирекцијата за заштита на личните податоци се одржа Обука за тајност и заштита на обработката на личните податоци, наменета за претставниците на Машински факултет Скопје.

Pages