Сите вести од АЗЛП

28.01.2021 - 15:40

Личните податоци на луѓето се обработуваат секоја секунда - на работа, во нивните односи со државните институции, во областа на здравството, кога купуваат добра или услуги, патуваат или сурфаат на интернет.

Поединците обично не се запознаени со ризиците поврзани со заштитата на нивните лични податоци и нивните права во оваа област.

27.01.2021 - 16:16

На 27.01.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе Посебна обука за заштита на личните податоци за членови на Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување.

25.01.2021 - 14:51

Почитувани,

На 28 јануари 2021 година, Агенцијата за заштита на личните податоци го одбележува Европскиот ден на заштита на личните податоци. На овој ден беше отворена за потпишување "Конвенцијата 108 за заштита на лицата при автоматската обработка на лични податоци“ на Советот на Европа и веќе 40 години е темелник за заштитата на личните податоци во Европа и пошироко.

По повод одбележувањето на 40 годишнината, Агенцијата организира презентација со цел информирање на граѓаните за нивните права во оваа област, со што би се овозможило остварување на овие права на поефикасен начин.

20.01.2021 - 15:22

На 20.01.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“.

На обуката земаа учество претставници на контролори од Триглав Осигурување АД, Скопје, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и Триглав пензиско друштво АД, Скопје.

18.01.2021 - 14:33

На ден 13.01.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, претставувана од директорот  Imer Aliu и Владата на Република Северна Македонија, Секретаријат за законодавство, претставуван од секретарот Лила Пејчиновска Миладиновска, потпишаа Меморандум за соработка.

14.01.2021 - 16:11

На 14.01.2021 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“, наменета за претставници на Министерството за информатичко општество и администрација.

11.01.2021 - 13:37

На ден 08.01.2021 Агенцијата за заштита на личните податоци, застапувана од директорот  Imer Aliu и Министерството за информатичко општество и администрација, застапуванo од министерот  Doc. D-r Jeton Shaqiri, склучија Меморандум за соработка.

Pages