За нас

Со Законот за заштита на личните податоци од 2005 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2005), предвидено е основање на Дирекција за заштита на личните податоци, која ќе биде надлежна за вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработување на личните податоци и нивната заштита, на територијата на Република Македонија.

Дирекцијата е основана на 22 јуни 2005 година, кога е именуван првиот директор со Одлука на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/05).

Дирекцијата е самостоен и независен орган со својство на правно лице. Ваквиот статус и обезбедува независност во однос на органите на извршната, законодавната и судската власт, како и во однос на органите на локалната власт.

Со Дирекцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за период од 5 години со право на повторен избор, но не повеќе од двапати. Директорот има заменик кој го именува и разрешува Собранието на предлог на Владата на РМ за период од 5 години. За својата работа директорот и неговиот заменик одговараат пред Собранието.

Директорот доставува до Собранието на Република Македонија Годишен извештај за работата на Дирекцијата. По потреба и по барање на Собранието на Република Македонија, директорот доставува дополнителен извештај.

Директорот ги донесува и сите одлуки и решенија во врска со работата на Дирекцијата.