Обврски на контролорите

Законот за заштита на личните податоци е еден од ретките закони во Република Македонија кој предвидува само права за субјектите на лични податоци и обврски за контролорите. Вашите обврски како контролор можат грубо да се поделат на: