Обрасци и документација

  • Барање за обука [Преземи]
  • Договор за спроведување на обука за заштита на личните податоци [Преземи]
  • Одлука за определување на висината на трошоци за вршење на обука на заинтересирани контролори и обработувачи [Преземи]
  • Налог [Преземи]
  • Деловник за работа на Комисијата за спроведување на обуки [Преземи]
  • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи 2018 година [Преземи]
  • Упатство за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролорите и обработувачите Пречистен текст 2013 година [Преземи]
  • Упатство за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролорите и обработувачите 2012 година [Преземи]
  • Упатство за дополнување на упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролори и обработувачи [Преземи]