Подзаконски акти за заштита на личните податоци

 1. Правилник за безбедност на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 2. Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 3. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 280/21) [Преземи]
 4. Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот и извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 5. Правилник за начинот на вршење на супервизија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 6. Правилник за пренос на лични податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 7. Правилник за обука за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 8. Правилник за формата и содржината на службената легитимација и за начинот на нејзиното издавање и одземање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 9. Правилник за процесот на проценка на влијанието на заштитата на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 10. Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на прекршување на одредбите од законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 11. Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 12. Правилник за известување за обработка на лични податоци со висок ризик („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 13. Листа на видовите операции на обработка за кои се бара проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 14. Листа на видовите операции на обработка за кои не се бара проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/20) [Преземи]
 15. Одлука за утврдување на стандардни договорни клаузули за пренос на лични податоци во трети земји* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 280/21) [Преземи]
 16. Одлука за утврдување на стандардни договорни клаузули помеѓу контролорите и обработувачите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 280/21) [Преземи]
 17. Одлука за утврдување на Методологија за хармонизација на секторската легислатива („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/22) [Преземи]