Потпишани декларации

Иницијативата 20i7

Декларација за соработка на органите за заштита на лични податоци - Иницијативата 20i7

      

 

Сојузна Република Германија

Берлински комисионер за заштита на личните податоци и слободен пристап до информации

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Берлинскиот комисионер за заштита на личните податоци и слободен пристап до информации

       

 

Република Бугарија

Комисија за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Комисијата за заштита на личните податоци на Република Бугарија

        

 

Република Црна Гора

Агенција за заштита на личните податоци на

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Црна Гора

      

 

Данска

Агенција за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Данската агенцијата за заштита на личните податоци

       

 

Република Литванија

Државен инспекторат за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Државниот инспекторат за заштита на личните податоци на Република Литванија

        

 

Република Полска

Главен инспекторат за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Главниот инспекторат за заштита на личните податоци на Република Полска

        

 

Романија

Државен орган за заштита на личните податоци  

Декларација за взаемна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Романскиот државен орган за заштита на личните податоци  

         

 

Република Хрватска 

Агенција за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Хрватска

 

Италија

Гаранте за заштита на личните податоци

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Италијанското гаранте за заштита на личните податоци

 

Република Словенија

Комисионер за информации

Декларација за понатамошна соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Комисионерот за информации на Република Словенија

 

Република Чешка

Орган за заштита на личните податоци

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Органот за заштита на личните податоци на Република Чешка

         

 

Руска Федерација

Федерална служба за надзор во областа на телекомуникациите, информатичката технологија и масовните комуникаци

Декларација за соработка помеѓу Федерална служба за надзор во областа на телекомуникациите, информатичката технологија и масовните комуникации и Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија

          

 

Република Косово

Агенција за заштита на личните податоци

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Косово

         

 

Република Естонија

Инспекторат за заштита на личните податоци

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Естонскиот инспекторат за заштита на личните податоци

         

 

Република Унгарија

Унгарски парламентарен комесар за заштита на личните податоци и слободен пристап до информаци

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Унгарскиот парламентарен комесар за заштита на личните податоци и слободен пристап до информаци

        

 

Република Албанија

Комесаријат за заштита на личните податоци на Република Албанија

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Комесаријатот за  заштита на личните податоци на Република Албанија

         

 

Република Србија

Комесаријатот за слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на личните податоци на Република Србија

Декларација за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија и Комесаријатот за слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на личните податоци на Република Србија