Слободен пристап до информации

Листа на информации од јавен карактер на Дирекцијата за заштита на личните податоци

 • Организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци (органограм);
 • Пречистени текстови на Закони и подзаконски акти што ја регулираат областа на заштита на личните податоци (интерни пречистени текстови);
 • Билатерални и мултилатерални договори и документи;
 • Стратешки документи, анализи и програми на Дирекцијата;
 • Одлуки што ги донесува Дирекцијата во рамките на законските надлежности  (со анонимизирани податоци);
 • Годишни, полугодишни и други извештаи на Дирекцијата;
 • Податоци од Централниот регистар на збирки со лични податоци на Република Македонија;
 • Препораки, дадени мислења и укажувања, упатства и други интерни акти на Дирекцијата;
 • Информации за јавни набавки;
 • Документи и информации за проекти на Дирекцијата;
 • Барања/обрасци;
 • Статистички податоци.

 

Барање за слободен пристап до информации Преземи

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службено лице за посредување со информации ја определи:
 
Емилија Гиноска, помлад соработник за меѓународна соработка и односи со јавност
 
тел/факс + 398 (2) 3230 635 (002)