ПРОПИСИ

  • Закони - Повеќе
  • Подзаконски акти за заштита на личните податоци - Повеќе
  • Интерни прописи на ДЗЛП - Повеќе
  • Документација за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци на ДЗЛП  - Повеќе
  • Меѓународни прописи - Повеќе
  • Обрасци - Повеќе