Спречување на користење на личните податоци

Секој граѓанин има право да бара од контролорот кој води збирки на лични податоци да престане да ги обработува личните податоци кои се однесуваат на него. Не постои строга форма што треба да содржи и како треба да изгледа барањето, но пожелно е да ги наведе овие податоци: 

  • Вашиот идентитет и личните податоци на кои Вие се повикувате;
  • Кога обработката на личните податоци сметате дека е незаконита;
  • Кога личните податоци се користат за друга цел, а не за онаа за која сте дале согласност;
  • Евентуалната штетна последица од ваквата обработка;
  • Во кој рок сакате да престане обработката на Вашите лични податоци (тоа треба да биде некој разумен рок).

Секогаш треба да чувате копија од барањата што ги поднесувате до контролорите, но и од одговорите што сте ги добиле, како и од целокупната кореспонденција. Истите можете  да ги искористите како доказ во случај на спор пред суд или доколку поднесете барање до Дирекцијата.