Тужба за надомест на штета

Имате право да поднесете тужба до надлежен суд за надомест на штета во судска постапка против контролорот на збирка на лични податоци, доколку неовластено ги користел, односно ги давал на користење личните податоци или на било каков друг начин ги злоупотребил Вашите лични податоци. 

Тужба за надомест на штета заради повреда на правото на заштита на лични податоци против  контролорот може да поднесете во секое време без разлика дали претходно е утврдена повреда на правото од страна на Дирекцијата за заштита на личните податоци.