Çfarë duhet të bëni nëse, pas kryerjes së VNMDHP, rreziku është akoma i papranueshëm

Kur kontrolluesi nuk mund të gjejë masa të përshtatshme për të zvogëluar rrezikun në një nivel të pranueshëm (d.m.th. nëse rreziqet e mbetura mbeten të larta), është e detyrueshme të konsultohet me Agjencinë.